Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 107/2019 z dnia 28.10.2019 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Ustawy z dnia 29.07.2005 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z póż. zm.) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury "Niebiesskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1245 ) oraz na podsatwie uchwały Nr XVI/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31.10.2019 r. w sprawie określenia trybu oraz spospobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mrągowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Warm. – Mazur., poz. 5613) 


Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdzialanie temu zjawisku;
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. Rozpowszechnianie informacji o Instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 3. Policji;
 4. Oświaty;
 5. Ochrony zdrowia;
 6. Kurator sądowy;
 7. Przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Zespół funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wyspiańskiego 1

tel. 89 741 34 42. Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Osoba do kontaktu: Pani mgr Jolanta Bałdyga - przewodniczący Zespołu.

Zgłoszenie przemocy można zgłaszać osobiście u pracowników socjalnych tut. Ośrodka, pedagogów szkolnych, dzielnicowych.