Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 26.10.2010 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nowelizacji tej ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 10.06.2010 o zmminaie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.


Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrozonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdzialanie temu zjawisku;
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. Rozpowszechnianie informacji o Instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. Inicjowanie dzialań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 3. Policji;
 4. Oświaty;
 5. Ochrony zdrowia;
 6. Kurator sądowy;
 7. Przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Zespół funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wyspiańskiego 1

tel. 89 741 34 42. Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Osoba do kontaktu: Pani Marta Jucewicz - przewodniczący Zespołu.

Zgłoszenie przemocy można zgłaszać osobiście u pracowników socjalnych tut. Ośrodka, pedagogów szkolnych, dzielnicowych.