Najnowsze

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To m.in. wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

To program wsparcia adresowany do samorządów, które odpowiadają za przygotowanie posiłków dla uczniów. Ze środków przekazywanych gminom w ramach programu dofinansowane są posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym czy z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007), 

§ 1 pkt 2 uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom
i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
W przypadku:

  •      osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi: 776 zł x 150%= 1164,00 zł
  •      osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi :    600 zł x 150% =  900,00 zł

Plakat Wieloletni Program