Najnowsze

Informator - Rodzina 500+

Informator

Nowy okres świadczeniowy - 500+

Od dnia 1 lutego 2021 r. - można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + w formie elektronicznej na okres świadczeniowy 2021/2022, 

a w przypadku wniosków papierowych od dnia

1 kwietnia 2021 r.

 

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwa od dnia

1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku.

Lista Banków przez które można złożyc wniosek - ...>pobierz tutaj<...

 

nowyokres500

Nowe wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Nowe wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na nowy okres 2019/2020

Na podst. art.  23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.),  art. 15 ust. 9a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.), art. 13 ust. 23 ustawy dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), minister właściwy do spraw rodziny określa następujące wzory wniosków  oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do:


- świadczenia dobry start,

- świadczenia wychowawczego,

- świadczeń rodzinnych,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Termin obowiązywania prawa do świadczenia wychowawczego:

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest co do zasady na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego:

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej. J

Czytaj więcej: Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Od 1 lipca 2019 - wnioski na 500+ on-line

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line ?

Wniosek o świadczenie wychowawcze ZALECAMY złożyć przez Internet!

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,

a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Kiedy będzie można składać wnioski o 500+?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Czytaj więcej: Kiedy będzie można składać wnioski o 500+?

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje

Świadczenie wychowawcze

przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca
  • ojcu
  • opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dziecko zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wys. 500,00 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzio-nych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Czytaj więcej: Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje