Dodatki do zasiłków rodzinnych

Opublikowano: piątek, 18, wrzesień 2009 10:19
Krzysztof Jabłoński
Dodatki do zasiłków rodzinnych

 

Jednorazowy dodatek przysługuje na każde urodzone dziecko    w rodzinie w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Osobie przysposabiającej dziecko przysługuje on do ukończenia przez nie pierwszego roku życia.

Dodatek przysługuje:

do 31.12.2011 r. jeżeli kobieta przeszła co najmniej jedno badanie     w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną,

od 01.01.2012 r. jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną    nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną
 3. Kserokopia dowodów tożsamości matki i ojca dziecka

 

 

Okresowy dodatek przysługuje osobie przebywającej na urlopie wychowawczym na dziecko do ukończenia 4 lat, a jeśli jest niepełnosprawne do ukończenia 18 lat:

 

Do powyższych okresów wlicza się okresy, za które zostały wypłacone zasiłki wychowawcze z tytułu wychowywania tego samego dziecka.

 

Wymagane dokumenty: 

 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające,  że osoba ubiegająca się była zgłoszona
  do ubezpieczeń społecznych.
 4. zaświadczenie lekarskie zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
  z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu
 5. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę,    w przypadku umieszczenia w niej dziecka,
  o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.

 

 Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli      nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka    od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 drugi z rodziców dziecka nie żyje

 

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się , jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 

Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie
na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci.

 

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160 zł na wszystkie dzieci.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
 3. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

 

 Jednorazowy dodatek wypłacany raz w roku w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

  

Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej

 

 

Dodatek przysługuje przez 10 m-cy (od września do czerwca) matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

 

Wypłaca się w związku z:  

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatek ten przeznaczony jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. Przysługuje na dziecko do 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony . W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczeni, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym upłyną termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:

1. niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
2. prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

 

Z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę na dziecko. Zapomoga przysługuje ojcu lub matce

dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od ich dochodów. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

 

 Zapomoga przysługuje:

do 31.12.2011 r. jeżeli kobieta przeszła co najmniej jedno badanie w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną,

od 01.01.2012 r. jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Formą opieki medycznej są świadczenia zdrowotne udzielanew związku z ciążą w ramach:

1) podstawowej opieki medycznej

2) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

 

3) leczenie szpitalne

 

Świadczenia zdrowotne są udzielane kobiecie co najmniej raz  w każdym trymestrze ciąży.