Sekcja Świadczeń Rodzinnych - dane kontaktowe

telefon: 89 679 54 35 w sprawach: Rodzina 500+, Dobry Start

tel. 89 679 54 36 w sprawach: świadczeń rodzinnych, Rodzina 500+

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych :

 poniedziałek    8:00 - 16:00
 wtorek            7:30 - 15:30
 środa              7:30 - 15:30

 czwartek         7:30 - 12:30
 piątek             7:30 - 12:30

Zasiłek dla opiekuna

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest bez względu
na wysokość dochodu w rodzinie
.

 

Przysługuje
•    niepełnosprawnemu dziecku,

•    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia  jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,


•    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia  legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,


•    osobie, która ukończyła 75 lat,Nie przysługuje


•    osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie


•    osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych

z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

•    osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.Wymagane dokumenty:


•    orzeczenie o niepełnosprawności, albo


•    orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo


•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności


•    uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjnyW przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnospra-wności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowią-cego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świad-czeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:  

1. niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,

2. prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

 

- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
   
Nie przysługuje jeżeli:
•    osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
•    osoba wymagająca opieki:
a)    pozostaje w związku małżeńskim,
b)    została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem  rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku
z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym  
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż
5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
•    osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
•    osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie,
•    na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dodatki do zasiłków rodzinnych

Dodatki do zasiłków rodzinnych
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 

Jednorazowy dodatek przysługuje na każde urodzone dziecko    w rodzinie w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Osobie przysposabiającej dziecko przysługuje on do ukończenia przez nie pierwszego roku życia.

Dodatek przysługuje:

do 31.12.2011 r. jeżeli kobieta przeszła co najmniej jedno badanie     w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną,

od 01.01.2012 r. jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną    nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną
 3. Kserokopia dowodów tożsamości matki i ojca dziecka

 

 • dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego

 

Okresowy dodatek przysługuje osobie przebywającej na urlopie wychowawczym na dziecko do ukończenia 4 lat, a jeśli jest niepełnosprawne do ukończenia 18 lat:

 

 • 24 m-ce  w razie wychowywania 1 dziecka
 • 36 m-cy  podczas urlopu wychowawczego w związku z urodzeniem więcej niż 1 dziecka 
 • 72 m-ce w razie sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do powyższych okresów wlicza się okresy, za które zostały wypłacone zasiłki wychowawcze z tytułu wychowywania tego samego dziecka.

 

Wymagane dokumenty: 

 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające,  że osoba ubiegająca się była zgłoszona
  do ubezpieczeń społecznych.
 4. zaświadczenie lekarskie zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
  z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu
 5. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę,    w przypadku umieszczenia w niej dziecka,
  o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.

 

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania  dziecka

 Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli      nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka    od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 drugi z rodziców dziecka nie żyje

 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego  od drugiego z rodziców zostało oddalone.

 

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się , jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 

Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie
na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci.

 

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160 zł na wszystkie dzieci.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
 3. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

 

 •  dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 Jednorazowy dodatek wypłacany raz w roku w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

  

Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej

 

 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko  nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

Dodatek przysługuje przez 10 m-cy (od września do czerwca) matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

 

Wypłaca się w związku z:  

 • zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem   o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

 • dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości,
  w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu   do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,      w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej, lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełno-sprawności lub     o stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

 

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji  dziecka niepełnosprawnego dziecka niepełnosprawnego

 

Dodatek ten przeznaczony jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. Przysługuje na dziecko do 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony . W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczeni, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym upłyną termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:

1. niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
2. prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

 

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności

 

 • Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

 • Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka.

 

Z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę na dziecko. Zapomoga przysługuje ojcu lub matce

dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od ich dochodów. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

 

 Zapomoga przysługuje:

do 31.12.2011 r. jeżeli kobieta przeszła co najmniej jedno badanie w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną,

od 01.01.2012 r. jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Formą opieki medycznej są świadczenia zdrowotne udzielanew związku z ciążą w ramach:

1) podstawowej opieki medycznej

2) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

 

3) leczenie szpitalne

 

Świadczenia zdrowotne są udzielane kobiecie co najmniej raz  w każdym trymestrze ciąży.

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze

 - Zasiłek pielęgnacyjny

 Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Przysługuje

 · niepełnosprawnemu dziecku,

· osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

· osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

 · osobie, która ukończyła 75 lat,

Nie przysługuje

· osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

· osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych
z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

· osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Wymagane dokumenty:

 · orzeczenie o niepełnosprawności, albo

 · orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

· orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  

· uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny

 W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:

1. niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,  

2. prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

3) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 4) osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie
sprawować opieki.

Nie przysługuje jeżeli:

· osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,  

· osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,

 · osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku
z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,

· osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,

· osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,

na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia opiekuńcze

od 1 listopada 2009r. (kwoty miesięczne) 

Świadczenie pielęgnacyjne

520,00

Zasiłek pielęgnacyjny

153,00