Najnowsze

Zasiłek dla opiekuna

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest bez względu
na wysokość dochodu w rodzinie
.

 

Przysługuje
•    niepełnosprawnemu dziecku,

•    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia  jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,


•    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia  legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,


•    osobie, która ukończyła 75 lat,Nie przysługuje


•    osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie


•    osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych

z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

•    osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.Wymagane dokumenty:


•    orzeczenie o niepełnosprawności, albo


•    orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo


•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności


•    uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjnyW przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnospra-wności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowią-cego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świad-czeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:  

1. niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,

2. prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

 

- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
   
Nie przysługuje jeżeli:
•    osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
•    osoba wymagająca opieki:
a)    pozostaje w związku małżeńskim,
b)    została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem  rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku
z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym  
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż
5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
•    osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
•    osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie,
•    na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.