Najnowsze

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłków rodzinnych

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Jednorazowy dodatek przysługuje na każde urodzone dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Osobie przysposabiającej dziecko przysługuje on do ukończenia przez nie pierwszego roku życia.Wymagane dokumenty:

 

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną

- dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego

Okresowy dodatek przysługuje osobie przebywającej na urlopie wychowawczym na dziecko do ukończenia 4 lat, a jeśli jest niepełnosprawne do ukończenia 18 lat:
•    24 m-ce  w razie wychowywania 1 dziecka
•    36 m-cy  podczas urlopu wychowawczego w związku z urodzeniem więcej niż 1 dziecka
•    72 m-ce w razie sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do powyższych okresów wlicza się okresy, za które zostały wypłacone zasiłki wychowawcze z tytułu wychowywania tego samego dziecka.

Wymagane dokumenty:

• zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wycho-wawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
• zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okre-sie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
• zaświadczenie lekarskie zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu
•  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka,
o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.

- wychowywania dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opieku-nowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dzie-cka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne
na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
•    drugi z rodziców dziecka nie żyje
•    ojciec dziecka jest nieznany
•    powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.Dodatek przysługuje również osobie uczącej się , jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.Dodatek przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie
na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci.W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160 zł na wszystkie dzieci.Wymagane dokumenty:

•    kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
•    odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
•    odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Jednorazowy dodatek wypłacany raz w roku w związku

z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.Wymagane dokumenty:
•    zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadpodstawowej

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko  nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek przysługuje przez 10 m-cy (od września do czerwca) matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. Wypłaca się w związku z:  
•    zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.•    dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Wymagane dokumenty:
•    dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zape-wniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,
•    zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadpodstawowej, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
•    oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Dodatek ten przeznaczony jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. Przysługuje na dziecko do 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty:

•    zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka,
•    zaświadczenie o prowadzonej rehabilitacji,
•    orzeczenie o niepełnosprawnośc

- Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

- Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka.
Z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę na dziecko. Zapomoga przysługuje ojcu lub matce dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu jeżeli dochód miesięczny rodziny nie przekracza 1922,00 zł na osobę. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -
w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarza lub położnej o pozostawaniu pod opieką lekarską w czasie ciąży,
  • pozostałe dokumenty jak do zasiłku rodzinnego.