Najnowsze

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka.

Z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę na dziecko. Zapomoga przysługuje ojcu lub matce dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od ich dochodów. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później niż
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

 Zapomoga przysługuje:

od 01.01.2012 r. jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

 Formą opieki medycznej są świadczenia zdrowotne udzielane w związku z ciążą w ramach:

1) podstawowej opieki medycznej

2) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

3) leczenie szpitalne

Świadczenia zdrowotne są udzielane kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 Jednorazowy dodatek przysługuje na każde urodzone dziecko    w rodzinie w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Osobie przysposabiającej dziecko przysługuje on do ukończenia przez nie pierwszego roku życia.

Dodatek przysługuje:

od 01.01.2012 r. jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną    nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Wymagane dokumenty:

∙  Akt urodzenia dziecka

∙ Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie  
   kobiety pod opieka medyczną

  Kserokopia dowodów tożsamości matki i ojca dziecka

Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Dnia 3 grudnia 2007 roku rozpoczął w Mrągowie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy. To pierwsza w mieście tego typu placówka, wspierająca osoby potrzebujące pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w zaadaptowanym przez Miasto na ten cel budynku przy ulicy Królewieckiej 34. W Środowiskowym Domu Samopomocy obecnie jest 45 miejsc dla potrzebujących mieszkańców Miasta. Rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistów tworzących zespół wspierająco – aktywizujących. Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są wielokierunkowo. Poprzez różnorodność oddziaływań możliwe jest wykorzystanie i rozwijanie już istniejących sprawności i umiejętności a także nabywanie nowych, wykorzystując potencjał tkwiący w każdym uczestniku. Wpływa ona w pozytywny sposób na poziom funkcjonowania w środowisku i znacznie poprawia jakość życia naszych podopiecznych. W 2009 roku w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonuje 7 pracowni: informatyczna,  kompetencji społecznych, gospodarstwa domowego, muzyczno – teatralna, rehabilitacyjna, krawiecka oraz plastyczna. Zatrudnienia zostali specjaliści prowadzący z uczestnikami zajęcia wspierająco –rehabilitacyjne.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34


 

 

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej prowadził swoją działalność od 19.09.2005 r. do 31.12.2008 r.

Do dyspozycji podopiecznych były : sala wykładowa, sala komputerowa, sala rehabilitacyjna oraz aneks kuchenny.

Głównym celem Klubu Integracji Społecznej była reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego tj. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z problemem alkoholowym, osoby opuszczające zakłady karne.

Klub Integracji Społecznej zapewniał :

 • nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy
 • zwiększenie samodzielności
 • nauczanie obierania sobie celów i sposobu ich realizacji
 • podniesienie własnej samooceny i poczucia własnej wartości
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • naukę radzenia sobie ze stresem i przezwyciężaniem problemów życiowych
 • naukę podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu
 • nabycie umiejętności przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego, pisanie pism urzędowych i podań
 • zapoznanie się z podstawami prawa pracy, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawą o pomocy społecznej, kodeksem rodzinnym i opiekuńczym
 • naukę autoprezentacji i rozmowy z pracodawcą
 • naukę zagospodarowania czasu wolnego
 • opanowanie podstawowych technik negocjacji i mediacji
 • ćwiczenia gimnastyczne – ogólnorozwojowe.W ramach zajęć KIS organizowane były zajęcia ze specjalistami: (edycja trwała 4 miesiące) -psycholog 70 godz.(w tym także porady indywidualne) -doradca zawodowy 36 godz. (w tym także porady indywidualne ) -prawnik 10 godz.(świadczone były także porady indywidualne) -informatyk 80 godz.(podział na grupy, po cztery osoby przez 1,5 godziny) -fizjoterapeuta 48 godz.(podział na grupy, po pięć osób przez 1 godzinę).

Przewidziane były dodatkowe zajęcia: została nawiązana współpraca z zakładem kosmetycznym BEAUTY, gdzie beneficjenci mogli bezpłatnie skorzystać z porad oraz zabiegów kosmetycznych.

Została nawiązana także współpraca z instruktorem AIKIDO, który prowadził bezpłatnie pokaz podstawowych technik samoobrony.

Dzięki współpracy z PCK organizowany był profesjonalny kurs pierwszej pomocy. Koordynatorem była pani Maria Lemecha, kurs prowadził pan Marek Kodź. W ramach dodatkowych zajęć uczestnicy mieli zorganizowane wyjścia do kina oraz muzeum w celach kulturalno oświatowych.

W ramach zajęć KIS organizowane były spotkania z policjantem oraz pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy.

Podopieczni zapoznawani byli na bieżąco z nowymi ofertami pracy.

W Klubie Integracji Społecznej wyświetlane były filmy o tematyce edukacyjnej, społecznej oraz dokumentalnej.

W ramach zajęć „aktywne formy spędzania czasu wolnego” uczestnicy mieli możliwość przygotowywania prostych posiłków.

Prowadzona była terapia zajęciowa. Uczestnicy malowali na szkle, haftowali, zapoznali się z metodą zdobienia DEKUPAGE.

Organizowane były imprezy integracyjne oraz okolicznościowe (spotkania przy grillu, ogniska, spacery, organizowanie spotkań świątecznych i okolicznościowych).

Liczba osób, które ukończyły program reintegracji w KIS od 19.09.2005 do 31.12.2007 wynosi 110 osób, z tego 35 osób uzyskało zatrudnienie.

Od 07.01.2008 do 31.08.2008 program reintegracji w KIS ukończyło 20 osób, pracę otrzymało w trakcie i po ukończeniu KIS 11 osób.

Świadczenia Rodzinne

Zasiłek rodzinny

Przysługuje łącznie z dodatkami rodzinom wychowującym dzieci, jeżeli miesięczny ich dochód osiągnięty w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza 674 zł netto na osobę w rodzinie albo 764 zł netto – w razie wychowywania dziecka  niepełnosprawnego- kryterium od 01.11.2016 r.

Z wnioskiem o zasiłek rodzinny mogą wystąpić: rodzice dziecka, opiekun prawny, osoba przysposabiająca dziecko, jeszcze przed jego przysposobieniem, jeśli faktycznie się nim opiekuje, osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, jeżeli jest sierotą albo utrzymuje się samodzielnie z orzeczonych alimentów.

Przysługuje:

 • do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,

 • do ukończenia przez dziecko nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,

 • do ukończenia przez dziecko 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia

 

Wymagane dokumenty:


1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

2. zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

3. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarko-wanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,

4. zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

•    oświadczenie rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

•    oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;


•    zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej

w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

•    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny
są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,

•    dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,


•    dokument lub oświadczenie wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,


5.    informacje sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,


6.    kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasadzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,

7.    kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przeby-wającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenie na osiedlenie się, zwolnienie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z konkretną okolicznością, lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Postępowanie w sprawie o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

W przypadku zmiany liczby członków rodziny – urodzenie dziecka, usamodzielnienie dziecka, rozwód, śmierć, ukończenie przez członka rodziny 25 lat itd. – należy fakt ten zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek.

Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

•    świadczenia z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

•    dodatków mieszkaniowych,


•    nieotrzymywanych alimentów przysługujących członkowi rodziny na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej (trzeba je udokumentować)


Ponadto od dochodu rodziny odejmuje się płacone alimenty na rzecz innej osoby.

Dom Dziennego Pobytu


 Pokaz modyDom Dziennego Pobytu w Mrągowie działa od 17 lat w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Codziennie w dni robocze można uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i rozrywkowych prowadzonych przez instruktora terapii zajęciowej na świetlicy, bądź w ogrodzie. Na świetlicy dysponujemy 50 miejscami.

W 1999 roku powstał zespół wokalno-artystyczny Nasz Dom, który tworzą uzdolnieni, pełni życia i poczucia humoru pensjonariusze. Zespół corocznie przygotowuje kilka nowych programów, które prezentuje na wielu imprezach organizowanych w naszym Ośrodku i na terenie Mrągowa.

Czytaj więcej: Dom Dziennego Pobytu

Rejony pracowników socjalnych-zmiana

Uwaga ! Od 05.02.2021 r. nastąpiła zmiana rejonów pracowników socjalnych

 

Rejon 1 Agnieszka Żak - starszy pracownik socjalny - tel. (89) 741 34 42 wew. 41 

os. GRUNWALDZKIE                           ul. ŁĄKOWA

ul. GRUNWALDZKA                           ul. DZIĘKCZYNNA

ul. SIENKIEWICZA                               os. METALOWCÓW

ul. MAZURSKA

ul. MAŁY RYNEKRejon 2
Magdalena Komar - pracownik socjalny - tel. (89) 741 34 42 wew. 41

os. NIKUTOWO                                     ul. SŁONECZNA

ul. KRÓTKA                                           ul. KRZYWA

ul. KSIĘŻYCOWA                                ul. WOJSKA POLSKIEGO

ul. BOHATERÓW WARSZAWY         ul. PIASKOWA

os. PIASKOWE                        


Rejon 3 Krystyna Stanulewicz -starszy racownik socjalny - tel. (89) 741 34 42 wew. 43

ul. MRONGOWIUSZA

ul. SPACEROWA

Rejon 4 Marta Linowska - starszy specjalista pracy socjalnej - tel. (89) 741 34 42 wew. 45

os. PARKOWE

ul. MICKIEWICZA

ul. RYNKOWA

ul.8-GO MAJA                          


 Rejon 5 Elżbieta Kodź - starszy pracownik socjalny - tel. (89) 741 34 42 wew. 43

ul. ROOSEVELTA                   ul. KOPERNIKA

ul. OFICERSKA                       PL.WYZWOLENIA

ul. ŻOŁNIERSKA                   ul. MAŁA WARSZAWSKA

ul. DOLNY ZAUŁEK                

Rejon 6 Alina Rachwał - starszy pracownik socjalny  - tel. (89) 741 34 42 wew. 46

os. BRZOZOWE                                   ul. CHOPINA

ul. KOLEJOWA                                  ul. SZKOLNA

ul. PIOTRA SOBCZYŃSKIEGO         ul. ŻEROMSKIEGO

ul. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE

Rejon 7 Monika Łabaj - pracownik socjalny - tel. (89) 741 34 42 wew. 44

ul. WILEŃSKA                                      ul. WIDOK

PL.ARMII KRAJOWEJ                         ul. WIEJSKA

ul. NOWOGRÓDZKA                           ul. LASKOWA

ul. OGRODOWA                                   ul. GEN. ANDERSA

PL. BOLESŁAWA PRUSA                   ul. GIŻYCKA

ul. TYMNIKI                                          ul. MŁYNOWA

ul. WOLNOŚCI                                       ul. JASZCZURCZA GÓRA

Rejon 8 Jolanta Dudek - starszy pracownik socjalny - tel. (89) 741 34 42 wew. 44

ul. SŁOWICZA                                      ul. ORLA

ul. ŁABĘDZIA                                       ul. KORMORANÓW

ul. GOŁĘBIA                                          ul. WYSPIAŃSKIEGO

ul. KRUCZA                                           ul. NA OSTROWIU

ul. KRÓLEWIECKA                             ul. KRAKOWSKA

ul. ŻURAWIA                                        ul. LEŚNA DROGA

ul. OKULICKIEGO                                os. MEDYK

ul. HARCERSKA                                 ul. SOŁTYSKA

ul. MŁODKOWSKIEGO                       ul. POLNA

ul. PODMIEJSKA                                  


Rejon 9 Jolanta Bałdyga
- starszy pracownik socjalny - tel. (89) 741 34 42 wew. 45

ul. AKACJOWA                         ul. BUKOWA

ul. CICHA                                   ul. DŁUGA

ul. GRABOWA                           ul. J.KOCHANOWSKIEGO

ul. JAŚMINOWA                         ul. JAWOROWA

ul. J.TUWIMA                             ul. KALINOWA

ul. KLONOWA                           ul. M.KONOPNICKIEJ

ul. Z.KRASIŃSKIEGO              ul. LIPOWA

ul. LUBELSKA                          ul. OLSZTYŃSKA

ul. E.ORZESZKOWEJ               PL.J.SŁOWACKIEGO

ul. PRZEMYSŁOWA                 ul. TOROWA

ul. TOWAROWA                      

ul. PLUTONOWA

ul. NADBRZEŻNA


Rejon 10 Marta Jucewicz - starszy pracownik socjalny - tel. (89) 741 34 42 wew. 46

os. MAZURSKIE                             ul. BRZOZOWA

ul. WARSZAWSKA                       ul. LEŚNA

ul. ZIELONE WZGÓRZE               ul. MONIUSZKIRejon 11 Ewa Krym - starszy pracownik socjalny - tel. (89) 741 34 42 wew. 50

ul. TRAUGUTTA

oraz sprawy związane z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej

Rejon 12 Martyna Moroń - pracownik socjalny - tel. (89) 741 34 42 wew. 50 

ul. RYBNA                             ul. JEZIORNA

PL.KAJKI                              ul. KOŚCIELNA

ul. KOŚCIUSZKI                   ul. RATUSZOWA

oraz

sprawy związane z zapewnieniem usług opiekuńczych,

sprawy związane z mieszkańcami mieszkań chronionych

Fundusz Alimentacyjny

 1. Słowniczek
 2. Dłużnik
 3. Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej

■ do ukończenia przez nią 18 roku życia

■ w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

■ w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo.

Jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie wyższej niż 500 zł. 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 2. zawarła związek małżeński.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

        Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

        W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskaniem ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

        Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 1. odmówili udzielania lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;
 2. odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych;
 3. nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

W przypadku udzielania wyjaśnień świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca,
w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania.

W przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej po upływie trzech miesięcy świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się jej za cały okres wstrzymania, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymania.

Jeżeli wznowienie wypłat wstrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie nastąpi do końca okresu świadczeniowego, prawo do świadczeń wygasa.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego
do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

W przypadku gdy osoba uprawniona otrzymała w okresie od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej niż zasądzone alimenty za ten okres, jest obowiązana do ich zwrotu bez odsetek ustawowych.

W przypadku gdy sąd zwolnił osobę z obowiązku alimentacyjnego, a osoba uprawniona w okresie, o którym mowa powyżej, pobierała świadczenie z funduszu alimentacyjnego za ten okres,  jest obowiązana do ich zwrotu bez odsetek ustawowych.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego  pełnoletniego członka rodziny, zawierające informację o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu oraz należnego podatku
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów.
 3. Odpis skróconego aktu urodzenia.
 4. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
 5. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 6. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
 7. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
 8. Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.
 9. Informację właściwego sądu lub właściwej instancji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
 10.           - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
            - brakiem możliwości wykazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania  dłużnika alimentacyjnego za granicą.

        10.  Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

SŁOWNICZEK

 Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną
do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Dochód rodziny – oznacza to sumę dochodów członków rodziny.

Dochód członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólnie dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyła 25 rok życia otrzymujące świadczenia
z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku
z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przypisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. 1), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się: 

a)   dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
b)   dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
c)    rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Szkoła wyższa – oznacza to szkołę wyższą, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

Znaczny stopień niepełnosprawności – oznacza to :

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c)   stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e)   niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

a)   uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b)   utratą prawa do stypendium lub zasiłku dla bezrobotnych,

c)    utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)   utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

e)    wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

f)      utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a)   zakończeniem urlopu wychowawczego,

b)   uzyskaniem prawa do stypendium lub zasiłku dla bezrobotnych, 

c)    uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)   uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e)    rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 

f)      uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

DŁUŻNIK 

        Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

        Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
do dnia spłaty.

        W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,
 2. informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego

 

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

1)  złożenia oświadczenia majątkowego,

2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

3) bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

-     organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo.

W przypadkach, o których mowa powyżej, starosta jest obowiązany do informowania o tym organu właściwego dłużnika.

Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Na podstawie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:

1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub

2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

        Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

        Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

        Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, wypłacone z tyt. świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
z tyt. zaliczek alimentacyjnych, z tyt. likwidatora funduszu alimentacyjnego (ZUS) , w łącznej wysokości:

 1. 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat
  w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
 2. 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat
  w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
 3. 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat
  w wysokości miesięcznej nie niższej niż  wysokość zasądzonych alimentów.

Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową rodzinną.

  Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Nienależnie pobrane świadczenia
z funduszu alimentacyjnego

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu  są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany  w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie  oraz ich wysokość.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub osobę uprawnioną pozostającą pod opieką opiekuna prawnego prawo do świadczeń z funduszu ustala się na podstawie dochodu rodziny lub osoby uprawnionej powiększonego
o uzyskany dochód.

W razie utraty dochodu prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku

W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń
z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty
.
 

Za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego uważa się:

            Nienależnie pobranym świadczeniu – oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,

b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą
te świadczenia,

c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,

d)  wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona
w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu.

Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa, podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy lub do kasy tut. Ośrodka.

Organ właściwy wierzyciela, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia, należności wygasają.

 •