Najnowsze

Świadczenia Rodzinne

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_dochodach_do_programu_Czyste_Powietrze.pdf)Wniosek o wydanie zaśwaidczenia o dochodach do Czystego Powietrza[Program Czyste Powietrze]344 kB
Pobierz plik (Zaświadczenie_o_wynagrodzeniu.pdf)ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH[w celu przedłożenia w Sekcji Świadczeń Rodzinnych]336 kB
Pobierz plik (SR_34.pdf)SR_34.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO]98 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK_JEDNORAZOWA_ZAPOMOGA.pdf)ZAŁĄCZNIK_JEDNORAZOWA_ZAPOMOGA.pdf[ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA]86 kB
Pobierz plik (SR_25_pop_19.06.19.pdf)SR_25_pop_19.06.19.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA]111 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_o_tymczasowym_zameldowaniu_ZR.pdf)Oświadczenie_o_tymczasowym_zameldowaniu_ZR.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA]85 kB
Pobierz plik (Oswiadczenie_instyt_zapewn_calodobowe_utrzymanie_ZR.pdf)Oswiadczenie_instyt_zapewn_calodobowe_utrzymanie_ZR.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM]77 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_urlop_wychowawczy_ZR.pdf)Oświadczenie_urlop_wychowawczy_ZR.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO]79 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_o_dochodach_z_gosp_rolnego_ZR.pdf)Oświadczenie_o_dochodach_z_gosp_rolnego_ZR.pdf[ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY]77 kB
Pobierz plik (ZSR-06.pdf)ZSR-06.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu e.]77 kB
Pobierz plik (ZSR_053(1).pdf)ZSR_053(1).pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART]93 kB
Pobierz plik (Załącznik_do_wniosku_ZR.pdf)Załącznik_do_wniosku_ZR.pdf[ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO]125 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf)Oświadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf[Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym]1218 kB
Pobierz plik (SR_75.pdf)SR_75.pdf[Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego]104 kB
Pobierz plik (SR_55.pdf)SR_55.pdf[Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego]106 kB
Pobierz plik (SR_44_pop_19.06.19.pdf)SR_44_pop_19.06.19.pdf[Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy]124 kB
Pobierz plik (SR_14_pop_19.06.19.pdf)SR_14_pop_19.06.19.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO-]169 kB