Najnowsze

Świadczenia Rodzinne

Zasiłek rodzinny

Przysługuje łącznie z dodatkami rodzinom wychowującym dzieci, jeżeli miesięczny ich dochód osiągnięty w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza 674 zł netto na osobę w rodzinie albo 764 zł netto – w razie wychowywania dziecka  niepełnosprawnego- kryterium od 01.11.2016 r.

Z wnioskiem o zasiłek rodzinny mogą wystąpić: rodzice dziecka, opiekun prawny, osoba przysposabiająca dziecko, jeszcze przed jego przysposobieniem, jeśli faktycznie się nim opiekuje, osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, jeżeli jest sierotą albo utrzymuje się samodzielnie z orzeczonych alimentów.

Przysługuje:

  • do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,

  • do ukończenia przez dziecko nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,

  • do ukończenia przez dziecko 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia

 

Wymagane dokumenty:


1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

2. zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

3. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarko-wanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,

4. zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

•    oświadczenie rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

•    oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;


•    zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej

w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

•    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny
są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,

•    dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,


•    dokument lub oświadczenie wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,


5.    informacje sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,


6.    kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasadzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,

7.    kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przeby-wającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenie na osiedlenie się, zwolnienie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z konkretną okolicznością, lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Postępowanie w sprawie o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

W przypadku zmiany liczby członków rodziny – urodzenie dziecka, usamodzielnienie dziecka, rozwód, śmierć, ukończenie przez członka rodziny 25 lat itd. – należy fakt ten zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek.

Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

•    świadczenia z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

•    dodatków mieszkaniowych,


•    nieotrzymywanych alimentów przysługujących członkowi rodziny na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej (trzeba je udokumentować)


Ponadto od dochodu rodziny odejmuje się płacone alimenty na rzecz innej osoby.