Wspieraj Seniora

Opublikowano: piątek, 04, grudzień 2020 20:35
Krzysztof Jabłoński

imagesdb ulotka wspieraj seniora 700x978 201028 0

Programu Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów


*Cel programu
Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

*Realizator programu

Realizatorem programu dla mieszkańców Miasta Mrągowo jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie  z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 1.

*Termin realizacji programu

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2020 r.

*Adresaci programu

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia, pozostające w domu w związku z epidemią, które nie mają możliwości za pośrednictwem rodziny lub innym sposobem zapewnić sobie dostarczenia niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona również osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

*Realizacja wsparcia

1.Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii mogą zgłaszać potrzebę wsparcia;
-  na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr telefonu 22 505 11 11,
- bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 89 741 34 42
2.W przypadku zgłoszenia na ogólnopolską infolinię osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
3.Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem i dokonuje weryfikacji w zakresie uprawnień do skorzystania ze wsparcia
w szczególności: wieku seniora, możliwości pozyskania wsparcia od rodziny lub w inny sposób, niekorzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Pracownik ośrodka ustala datę, godzinę oraz zakres wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej .Po pozytywnej weryfikacji pracownik Ośrodka podaje dane osoby, która zgłosi się do Seniora w celu udzielenia pomocy wraz z określeniem daty
 i przybliżonej godziny. Zakupy zostaną dostarczone do 2 dni roboczych od zgłoszenia.
4.    Koszty zakupów pokrywa Senior. Po zweryfikowaniu danych osoby zgłaszającej się
w celu realizacji usługi osoba starsza przekazuje środki finansowe na realizację zakupów. Zakupy będą dokonywane w marketach, dyskontach lub innych sklepach usytuowanych najbliżej miejsca zamieszkania seniora. Po dokonaniu zakupów osoba je realizująca dokonuje rozliczenia z osobom straszą, która potwierdza dokonanie rozliczenia w formie pisemnej.

*Zasady bezpieczeństwa
1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym w szczególności uwrażliwienie na osoby podszywające się za realizatorów zadania Pracownik Ośrodka wskaże dane osoby oraz termin realizacji usługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności danych osoby zgłaszającej się w celu realizacji usługi należy nie przekazywać pieniędzy i niezwłocznie skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
2.Osoby kontaktujące się są obowiązane do ograniczenia czasu trwania kontaktu do niezbędnego minimum z zachowaniem zasad ochrony osobistej w związku ze stanem epidemii (maski ochronne i rękawiczki).
3.Osoby , które skorzystały ze wsparcia obowiązane są do każdorazowego złożenia pisemnego oświadczenia d dokonaniu rozliczenia przekazanych środków finansowych na realizację zakupów.

flaga

Program „Wspieraj Seniora”
 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
DOFINANSOWANIE
54 532,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
68 165,00  zł