Program Czyste Powietrze

Opublikowano: poniedziałek, 16, listopad 2020 14:35
Krzysztof Jabłoński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie na wniosek mieszkańca Mrągowa wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego.

Rodzaje dochodów uwzględnianych przy wydawaniu zaświadczenia:

A.    przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

B.    dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

C. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie do Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia nie podlega żadnym opłatom

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Więcej informacji o 2 części programu "Czyste powietrze" można znaleźć http://www.czystepowietrze.gov.pl/

Podstawa prawna

 

Obowiązek informacyjny stosowany w przypadku gdy podstawa prawną przetwarzania jest przepis prawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwadanych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Mrągowie.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją programu czyste powietrze, a podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, art. 411 w nawiązaniu do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.,
  o świadczeniach rodzinnych art. 29.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 5. Odbiorcami Państwa danych będą instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz/lub podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 7. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.

            Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.