Najnowsze

Pomoc Społeczna

 1. Kiedy można otrzymać zasiłek?
 2. Kryterium dochodowe - jak oblicza się dochód?
 3. Rodzaje zasiłków z pomocy społecznej
 4. Formalności związane z uzyskaniem pomocy społecznej
 5. Program Wieloletni "Posiłek w szkole i w domu"

Pomocy społecznej udziela się osobom, rodzinom z powodu:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi 
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradności w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10) (uchylony),
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej 
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13) alkoholizmu lub narkomanii,
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Kiedy można otrzymać zasiłek?

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.

    Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa. Osoba ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z:

 •  sieroctwem,
 •  bezdomnością,
 •  bezrobociem,
 •  niepełnosprawnością,
 •  długotrwałą chorobą,
 •  problemami rodzin wielodzietnych,
 •  trudnościami w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 •  zdarzeniem losowym,
 •  klęską żywiołową lub ekologiczną


Ustawa wylicza więcej takich sytuacji  - tu podajemy tylko wybrane. Wyliczenie

z ustawy nie jest zamkniętym katalogiem sytuacji, w których musi znaleźć się osoba ubiegająca się o pomoc. Oznacza to, że jako „trudna sytuacja życiowa” uprawniająca do pomocy może zostać uznana inna, niewymieniona w ustawie sytuacja.

    Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli od tzw. kryterium dochodowego.

UWAGA: Oba wymienione warunki – pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.


Kryterium dochodowe - jak oblicza się dochód?

    Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach.

Aby ją otrzymać nie można przekraczać poniższych kwot:
     
wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł

wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 528 zł

Aby ustalić dochód osoby/rodziny, należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny  (np. zarobki, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych – to tylko przykłady  uwzględnianych dochodów może być więcej). Muszą to być dochodu netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.

Do dochodu nie wlicza się również:

     kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie innym osobom (spoza rodziny) – czyli płacone alimenty pomniejszają dochód, tzn. są odejmowane od dochodu,
jednorazowego świadczenia pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze, świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznch dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty ZASIŁEK STAŁY

 

Zasiłek stały przysługuje:
1)    pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2)    pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
     całkowitą niezdolność do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika, Komisji ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji ), albo:
     zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, albo
     znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)
Osoba niezdolna do pracy z tyt. wieku  - osiągniecie wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1 b oraz w art. 27 ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z pózn. zm).

 

Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do: renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu samotnego wychowywania dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jej pobierania.

 

Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645 zł, minimalna 30 zł.

 

Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby.
W przypadku osoby w rodzinie  - różnicy między kryterium dochodowym
na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Do dochodu osoby ubiegającej się i pobierającej zasiłek stały nie wlicza
się zasiłku okresowego.
Przykład 1.
Jedynym dochodem samotnej osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy, jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł. Różnica między kryterium dochodowym a dochodem rodziny wynosi: 701 zł – 215,84 zł = 485,16 zł. Kwota zasiłku stałego ustalona została na kwotę 485,16 zł.

 

Przykład 2.
W rodzinie jest osoba niezdolna do pracy z powodu wieku. Po zliczeniu dochodów tej rodziny okazało się, że na jedną osobę w rodzinie przypada 200 zł. Kryterium na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Różnica wynosi
528 zł – 200 zł = 328 zł. Kwota zasiłku została ustalona na 328 zł.  

 

 ZASIŁEK OKRESOWY

Przysługuje w szczególności ze względu na:

 • niepełnosprawność
 • długotrwałą chorobę
 • bezrobocie
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

  Zasiłek okresowy ustala się:

  w przypadku osoby samotnie gospodarującej  - do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota tego zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie 

  w przypadku rodziny – do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

  W przypadku zarówno osoby samotnie gospodarującej, jak i rodziny procent różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem, na podstawie którego określa się minimalną kwotę zasiłku okresowego, wynosi 50%.

 

 ZASIŁEK CELOWY I W NATURZE

Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej ( konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na/może pokryć: koszty zakupu żywności, leków, leczenia, kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu, bilet kredytowany. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Sytuacja, w której dokonuje się zwrotu pomocy, dotyczy osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe.
 

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Pomoc nie podlega zwrotowi, jeśli wysokość pomocy (wartość) nie przekroczy odpowiedniego kryterium dochodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być również przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Formalności związane z uzyskaniem pomocy społecznej

Pomoc w formie zasiłków udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej. Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (gminie, dzielnicy). Zwracając się o wsparcie przedstawiamy swoją prośbę na piśmie. Chociaż nie ma takiego wymagania (prośba może być zgłoszona ustnie podczas osobistej wizyty, a nawet przez telefon) to jednak forma pisemna daje nam większą pewność, że ośrodek w terminie podejmie odpowiednie działania. Decyzja w sprawie zasiłku podejmowana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu. Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc. Kolejnym etapem może być podpisanie kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny spisuje się w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej ( ... ).
W kontrakcie znajdzie się m.in. wyliczenie ustalonych z pracownikiem socjalnym działań, które powinna podjąć osoba/ rodzina w celu poprawienia swojej sytuacji. Pracownik socjalny ma prawo domagać się od osoby/ rodziny złożenia oświadczenia o uzyskiwanych dochodach i stanie majątkowym. Jeśli odmówimy złożenia oświadczenia, możemy spotkać się z odmową udzielenia pomocy. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń (art. l09).Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Podstawa prawna: Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007), 

§ 1 pkt 2 uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom
i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
W przypadku:

 •      osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi: 701 zł x 150%= 1051,5 zł
 •      osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi : 528 zł x 150% = 792 zł

 Odwołania od decyzji ośrodka pomocy społecznej

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje dyrektor ośrodka pomocy społecznej, w którym ubiegamy się o wsparcie. Odwołanie od niekorzystnej dla nas decyzji składamy w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (instytucja odwoławcza podana jest w decyzji). Jeżeli jesteśmy zdania, że pracownik ośrodka pomocy społecznej albo też pracownik socjalny.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznejikona