Najnowsze

Ogłoszenie o naborze - KSIĘGOWY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie konkursie na stanowisko: księgowy

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Żyjewska, zamieszkała w Mrągowie.

Uzasadnienie wyboru:

 

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie swoje kandydatury zgłosiły cztery osoby. Wszyscy kandydaci spełniali wymagania formalne.

Dnia 19 lipca 2022r. oraz 21 lipca 2022r. z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzono drugi etap rekrutacji polegający na rozmowie kwalifikacyjnej ze znajomości zasad księgowania w JST oraz prowadzenia obsługi księgowej ośrodka pomocy społecznej z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie o finansach publicznych jak i rozporządzeniach wykonawczych.

W wyniku komisyjnie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej ustalono,że Pani Marta Żyjewska prezentuje najszerszą wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku.

Ponadto posiada: niezbędne doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, stopień znajomości przepisów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku księgowego w MOPS w Mrągowie jest dobry.

Wobec spełniania przez kandydatkę oczekiwań pracodawcy związanych z zatrudnieniem na w/w stanowisku pracy, wybrano kandydaturę Pani Marty Żyjewskiej.

Kolejną kandydatką, w ocenie komisji konkursowej, spełniającą oczekiwania w niniejszej procedurze naboru była Pani Karolina Borowska.

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy
od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole, bez konieczności ponownego przeprowadzania procedury naboru.

                                                                              DYREKTOR

                                                                       MOPS w Mrągowie

                                                             Monika Oleszkiewicz-Adamska


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie naborze na wolne stanowisko pracy - księgowy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1.Marta Żyjewska Mrągowo

2.Karolina Borowska Mrągowo

3.Piotr Tusiński Stare Kiełbonki

4.Monika Puławska Marcinkowo


Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530), działając jako Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie informuję, że przedłuża się termin składania dokumentów aplikacyjnych w prowadzonym konkursie na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Mrągowie (stanowisko : księgowy) – do 14 lipca 2022 r., do godz. 1200.

Pozostałe warunki naboru na ww. stanowisko pozostają bez zmian.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWY

w wymiarze pełnego etatu

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe lub średnie;
  2. minimalny staż pracy:

-        2 lata – dla osób posiadających wykształcenie średnie,

-        0 – dla osób posiadających wykształcenie wyższe,

 1. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
 5. nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość rachunkowości budżetowej;
  2. dobra znajomość zagadnień dotyczących: przyznawania i wypłacania świadczeń
   z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
  3. znajomość stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy
   o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  4. znajomość obsługi komputera,
  5. znajomość obsługi programów WORD, EXCEL,
  6. preferowane będą osoby z doświadczeniem pracowniczym w księgowości jednostek finansów publicznych.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów finansowych;
  2. dekretowanie i księgowanie zatwierdzonych dowodów księgowych;
  3. współpraca przy sporządzaniu sprawozdań i informacji finansowych dotyczących dochodów i wydatków;
  4. przechowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego;
  5. współpraca przy sporządzaniu wniosków o płatność, oraz księgowanie wydatków
   w ramach realizacji projektów – w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  6. prowadzenie spraw księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
   w sposób umożliwiający:

-          terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych

-          ochronę mienia Ośrodka i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie,

-          prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

 1. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych
  oraz spłaty zobowiązań;
 2. przekazywanie na rachunki bankowe świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych oraz innych realizowanych przez MOPS w Mrągowie - zgodnie
  z zatwierdzonymi listami wypłat.
 1. Warunki zatrudnienia:
  1. praca biurowa w wymiarze pełnego etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie,
  2. praca siedząco-chodząca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy,
  3. stanowisko wyposażone w standardowy sprzęt biurowy.  

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie w miesiącu maju 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. dokument poświadczający wykształcenie,
  5. świadectwa pracy, inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
   lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy,
  6. oświadczenie, lub zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia, w terminie 30 dni od zawarcia umowy o pracę, oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  9. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 1 do ogłoszenia
   o naborze).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, bądź pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie,
ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo - z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: księgowy”, w terminie do dnia 5 lipca 2022r., do godz. 1200.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie: https://mopsmragowo.bip.gov.pl/, jak również na tablicy ogłoszeń MOPS w Mrągowie.

 Załącznik nr 1

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MOPS w Mrągowie – tel. 89 741 3442 wew. 62, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji (naboru na wolne stanowisko urzędnicze) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 4. dane osobowe osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu
  i zostaną umieszczone w protokole, będą przechowywane przez administratora, przez okres 2 lat, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie przekazane do archiwum zakładowego,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów rekrutacyjnych. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa Pani/Pana w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z powyższą informacją oraz wyrażam zgodę
na przetwarzanie w procesie rekrutacyjnym moich danych osobowych, zawartych
w dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

………………………….
                Podpis kandydata