Najnowsze

O Ośrodku

 mops_przod 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

 

  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z
   późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018
   r., poz. 554 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
   represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 276 z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180),
  6. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z
   późn. zm.),
  7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.
   zm.),
  8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
   publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.),
  9. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1828),
  10. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
   1390),
  11. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z
   2018 r., poz. 998 z późn. zm.),
  12. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.),
  13. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755),
  14. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U z 2017 r.,
   poz. 2092 z późn. zm.),
  15. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn.
   zm.),
  16. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz.
   1851 z późn. zm.),
  17. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r.,
   poz. 1860)",
  18. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz . .1457 z późn zm.),
  19. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
   realizacji rządowego programu "Dobry start" (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1061 z późn. zm.)
  20. innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek,
  21. statutu Ośrodka,
  22. uchwał Rady Miejskiej w Mrągowie,
  23. zarządzeń Burmistrza,
  24. porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania
   innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej


LOGO MOPS

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

powstał na bazie funkcjonującego żłobka,który następnie rozpoczął swoją działalność
w nowej siedzibie,
w nowo wybudowanym budynku na ulicy Spacerowej. W 1993 roku doszły tu oddziały przedszkolne. Tak powstało pierwsze w mieście Przedszkole N i e p u b l i c z n e „Kubuś” Z dokumentów założycielskich wynika, że Miejski Osrodek Pomocy Społecznej przejął dotychczasowe zadania Działu Służb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej, żłobka Nr 1 i Stanowiska pracy do spraw opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim.

Powinności Ośrodka zostały wówczas jasno określone:  

Ma on organizować i wykonywać zadania z zakresu

środowiskowej, półstacjonarnej i stacjonarnej pomocy społecznej na obszarze działania.

 Do zarządzenia Naczelnika Miasta Mrągowa został dołączony statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyszczególniający zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również opisujący jego wewnętrzną strukturę.

Statut oraz regulamin Ośrodka dostępny jest na stronie BIP Ośrodka
https://www.mopsmragowo.nowybip.pl/ 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

Monika Oleszkiewicz-AdamskaTel. (+48 89) 741 34 42
Fax (+48 89) 741 30 24
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.