Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy ...

Opublikowano: czwartek, 03, wrzesień 2009 08:17
Krzysztof Jabłoński

DM bannerAby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba spełnić trzy warunki:

 1.      Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
  Dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać osoby zajmujące lokale:

   • komunalne
   • spółdzielcze lokatorskie i własnościowe
   • zakładowe
   • socjalne
   • wynajmowane lub podnajmowane na podstawie umowy cywilno-prawnej
   • domy jednorodzinne.
   • bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego.
 2. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekroczyć (od 1 marca 2018 roku-najniższa emerytura wynosi 1029,80 zł brutto): · 175 % najniższej emerytury, tj. 1802,15 zł w gospodarstwie jednoosobowym · 125 % najniższej emerytury, tj. 1287,25 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 3. Osoba wnioskująca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio:Liczba osób

Powierzchnia normatywna

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 50 % *

1 osoba

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2

 
Na każdą następną osobę - zwiększa się powierzchnię normatywną lokalu o 5 m2 * Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkaniowym zamieszkuje osoba niepełnosprawna i jeżeli ta niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Potwierdza to orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 2005 rokiem wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

 1. Zgłosić się do tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wyspiańskiego 1, celem otrzymania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o wysokości dochodów wraz z załącznikami lub wydrukować dokumenty ze strony internetowej.
 2. Kompletnie wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lokalu mieszkalnego oraz deklarację o wysokości dochodów wraz z niezbędnymi dokumentami, tj.
 3. zaświadczenie o wysokości dochodów
 4. w przypadku domów jednorodzinnych: - zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku wydane przez Wydział Budownictwa w Starostwie Powiatowym
 5. w przypadku konieczności zwiększenia powierzchni normatywnej o 15 m2 orzeczenie o niepełnosprawności, a w razie konieczności dodatkowo zaświadczenie lekarskie należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.


Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach muszą udokumentować wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego:Decyzja o przyznaniu (lub nie) dodatku mieszkaniowego wydana jest w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i znajduje się do odbioru w sekretariacie MOPS.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, np.jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu, dodatek mieszkaniowy przyznaje się od sierpnia.

Osoby, które otrzymywały już dofinansowanie, muszą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ponownie w ostatnim miesiącu obowiązywania dopłaty, aby była zachowana ciągłość w wypłatach dodatków mieszkaniowych, np. jeżeli przyznany dodatek mieszkaniowy kończy się w miesiącu lipcu, należy złożyć nowy wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego już w lipcu, aby otrzymać nowy dodatek od sierpnia.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4, pkt. 1 i 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.

Upoważniony przez organ urzędnik może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.

Od każdej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzje.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.).
  3. Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).


Załączniki do pobrania: