Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. dodatek energetyczny wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,29 zł
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,68 zł
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017r. została ogłoszona przez Ministra Gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” z dnia 22 kwietnia 2016 r. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest przyznawany na czas trwania dodatku mieszkaniowego i wypłacają go gminy w terminie do 10 każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek wypłaca się do dnia 30 stycznia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony: na rachunek bankowy osoby wnioskującej w kasie MOPS

Wymagane dokumenty:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku mieszkaniowego:

  • kopię umowy kompleksowej(umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  • ostatni rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną

Miejsce złożenia dokumentów Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o jego przyznanie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe Termin i sposób załatwienia Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn zm.) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz.966 z późn.zm) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267)