Dodatki mieszkaniowe- zmiany od 1 lipca 2021r.


  Dodatki mieszkaniowe
ustawa z dnia10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
zmiany wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r.

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach
  • osobom mieszkającym w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu

Dodatek mieszkaniowy:

  • przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego
  • może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych powyżej

2. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
  - domu pomocy społecznej
  - młodzieżowym ośrodku wychowawczym
  - schronisku dla nieletnich
  - zakładzie poprawczym
  - zakładzie karnym
  - szkole, w tym szkole wojskowej
     jeżeli te instytucje zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie


3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
    a/ jednoosobowym – 40%  -  2066.99 zł
    b/ wieloosobowym – 30%  -  1550,24 zł
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. wynoszącego 5167,47 zł

4. Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2020 r. poz.111)

5. Osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i nie opłacają na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej wypłatę dodatku mieszkaniowego do czasu uregulowania zaległości. Zaległości muszą zostać uregulowane w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy, w przeciwnym razie decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa i nie ma możliwości powrotu do tej decyzji.