Najnowsze

Dodatki mieszkaniowe- zmiany od 1 lipca 2021r.


  Dodatki mieszkaniowe
ustawa z dnia10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
zmiany wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r.

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach
 • osobom mieszkającym w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu

Dodatek mieszkaniowy:

 • przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego
 • może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych powyżej

Czytaj więcej: Dodatki mieszkaniowe- zmiany od 1 lipca 2021r.

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. dodatek energetyczny wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,29 zł
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,68 zł
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017r. została ogłoszona przez Ministra Gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” z dnia 22 kwietnia 2016 r. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest przyznawany na czas trwania dodatku mieszkaniowego i wypłacają go gminy w terminie do 10 każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek wypłaca się do dnia 30 stycznia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony: na rachunek bankowy osoby wnioskującej w kasie MOPS

Wymagane dokumenty:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku mieszkaniowego:

 • kopię umowy kompleksowej(umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 • ostatni rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną

Miejsce złożenia dokumentów Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o jego przyznanie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe Termin i sposób załatwienia Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn zm.) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz.966 z późn.zm) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267)

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy -ważne do 30.06.2021r.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba spełnić trzy warunki:

 1.      Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
  Dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać osoby zajmujące lokale:

   • komunalne
   • spółdzielcze lokatorskie i własnościowe
   • zakładowe
   • socjalne
   • wynajmowane lub podnajmowane na podstawie umowy cywilno-prawnej
   • domy jednorodzinne.
   • bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego.
 2. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekroczyć (od 1 marca 2018 roku-najniższa emerytura wynosi 1029,80 zł brutto): · 175 % najniższej emerytury, tj. 1802,15 zł w gospodarstwie jednoosobowym · 125 % najniższej emerytury, tj. 1287,25 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 3. Osoba wnioskująca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio:Czytaj więcej: Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy -ważne do 30.06.2021r.