Najnowsze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze STARSZY KSIĘGOWY w wymiarze pełnego etatu

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, lub średnie;
 2. minimalny staż pracy:
 • 2 lata – dla osób posiadających wykształcenie wyższe,
 • 4 – dla osób posiadających wykształcenie średnie,
 1. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
 5. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość rachunkowości budżetowej;
 2. dobra znajomość zagadnień dotyczących: przyznawania i wypłacania świadczeń
  z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
 3. znajomość stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 4. znajomość obsługi komputera,
 5. znajomość obsługi programu WORD, EXCEL, ,
 6. preferowane będą osoby z doświadczeniem  pracowniczym w księgowości jednostek finansów publicznych.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów finansowych;
 2. dekretowanie i księgowanie zatwierdzonych dowodów księgowych;
 3. współpraca przy sporządzaniu sprawozdań i informacji finansowych dotyczących dochodów i wydatków;
 4. przechowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego;
 5. współpraca przy sporządzaniu wniosków o płatność, oraz księgowanie wydatków
  w ramach realizacji projektów – w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 6. prowadzenie spraw księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w sposób umożliwiający:
 • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
 • ochronę mienia Ośrodka i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 1. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych
  oraz spłaty zobowiązań;
 2. przekazywanie na rachunki bankowe świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych oraz innych realizowanych przez MOPS w Mrągowie - zgodnie z zatwierdzonymi listami wypłat.
 1. Warunki zatrudnienia:
 1. praca biurowa w wymiarze pełnego etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Mrągowie,
 2. praca siedząco-chodząca  przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy,
 3. stanowisko wyposażone w standardowy sprzęt biurowy.   

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie w miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. dokument poświadczający wykształcenie;
 5. świadectwa pracy, inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy;
 6. oświadczenie, lub zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź kopia aktualnego „Zapytania
  o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego - osoba wybrana
  do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia, w terminie 30 dni od zawarcia umowy o pracę, oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
  z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 9. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 1 do ogłoszenia
  o naborze).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, bądź pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie,
ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo - z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko:
st. księgowy
”, w terminie do dnia 19 lutego 2021r., do godz. 1200.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie po wyżej zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie: www.mopsmragowo.nowybip.pl, jak również na tablicy ogłoszeń MOPS w Mrągowie.

Załącznik nr 1

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MOPS w Mrągowie – tel. 89 741 3442 wew. 62,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji (naboru na wolne stanowisko urzędnicze) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 4. dane osobowe osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu
  i zostaną umieszczone w protokole, będą przechowywane przez administratora,  przez okres 2 lat, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie przekazane do archiwum zakładowego,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów rekrutacyjnych. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa Pani/Pana w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z powyższą informacją oraz wyrażam zgodę
na przetwarzanie w procesie rekrutacyjnym moich danych osobowych, zawartych
w dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

………………………….
                    Podpis kandydata