Najnowsze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze pełnego etatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze pełnego etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe, lub średnie;
 2. minimalny staż pracy:
 • 3 lata – dla osób posiadających wykształcenie średnie,
 • 1 rok – dla osób posiadających wykształcenie wyższe,
 1. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. dobra znajomość ustawy: Kodeks pracy (oraz aktów wykonawczych do KP), ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ;
 5. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość rachunkowości budżetowej;
 2. dobra znajomość zagadnień dotyczących: nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, prowadzenia akt osobowych pracowników, naliczania wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń zarówno pracodawcy jak i pracowników, naliczanie zasiłków chorobowych, rozliczanie należności z tytułu umowy zlecenia, zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych, dokonywanie ewentualnych korekt sporządzonych zgłoszeń, sporządzanie list wypłat wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz należności z tytułu umów zleceń;
 3. znajomość obsługi komputera,
 4. znajomość obsługi programu WORD, EXCEL, PROGMAN,
 5. preferowane będą osoby z doświadczeniem  pracowniczym w prowadzeniu spraw kadrowych w jednostkach z sektora finansów publicznych, jak również w wykonywaniu naliczeń wynagrodzeń, należności z umów zlecenia, składek i pochodnych od wynagrodzeń, zgłoszeń do ubezpieczeń.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. wykonywanie wszelkich czynności związanych z zatrudnieniem kandydatów do pracy, i prowadzeniem akt osobowych pracowników oraz zmian warunków zatrudnienia,
 2. zapoznawanie pracowników z przepisami dotyczącymi świadczenia pracy, regulaminami wewnętrznymi,
 3. kierowanie pracowników na wstępne i okresowe badania lekarskie,
 4. sporządzanie list płac wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, naliczanie składek i podatku od wynagrodzeń,
 5. dokonywanie wszelkich rozliczeń i potrąceń z wynagrodzeń, naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji i przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 6. bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłaconych wynagrodzeń (karty wynagrodzeń, karty rozliczeń podatkowych, karty zasiłkowe,
 7. sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej funduszu płac,
 8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej funduszu świadczeń socjalnych,
 9. sporządzanie list należności z tytułów umów zlecenia oraz naliczanie pochodnych od umów zleceń,
 10. ustalanie według obowiązujących przepisów stażu pracy wpływającego na wysokość dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, wymiar okresu wypowiedzenia, wymiar urlopu, uprawnień emerytalnych,
 11. ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy,
 12. prowadzenie ewidencji zatrudnionych i zwolnionych pracowników MOPS oraz emerytów i rencistów MOPS,
 13. prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
 14. udzielnie pracownikom informacji w zakresie naliczenia wynagrodzenia,
 15. kontakt z Urzędem Pracy w sprawach związanych z zatrudnianiem osób bezrobotnych,
 16. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży absolwenckich,
 17. sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS, PEFRON i inne urzędy – dotyczących zatrudnionych i zleceniobiorców,
 18. dokonywanie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w MOPS na stanowiskach urzędniczych – na polecenie pracodawcy,
 19. przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 20. prowadzenie spraw dotyczących pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS, rozliczanie wpłat poszczególnych rat.

 

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. praca biurowa w wymiarze pełnego etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie,
 2. praca siedząco-chodząca  przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy,
 3. stanowisko wyposażone w standardowy sprzęt biurowy.   

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie w miesiącu października 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. dokument poświadczający wykształcenie;
 5. świadectwa pracy, inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy;
 6. oświadczenie, lub zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź kopia aktualnego „Zapytania
  o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego - osoba wybrana
  do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia, w terminie 30 dni od zawarcia umowy o pracę, oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
  z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." data-cke-saved-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy24160 + '\'>'+addy_text24160+'<\/a>'; //--> w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, bądź pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie,
ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo - z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: inspektor ds. kadr i płac”, w terminie do dnia 3 grudnia 2020r., do godz. 1200.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie: www.mopsmragowo.nowybip.pl, jak również na tablicy ogłoszeń MOPS w Mrągowie.

Więcej informacji na BIP MOPS Mrągowo: http://www.mopsmragowo.nowybip.pl/article/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-ds-kadr-i-plac-w-wymiarze-pelnego-etatu/#ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-ds-kadr-i-plac-w-wymiarze-pelnego-etatu