Najnowsze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko– Gł. Księgowy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

 1. Nazwa i adres jednostki : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, Ul. Wyspiańskiego 1 11- 700 Mrągowo
 2. Nazwa stanowiska:  Główny Księgowy
 3. Liczba lub wymiar etatu:  1 etat
 4. Wymagania niezbędne:

         1. Wykształcenie wyższe tj.:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3- trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na niniejszym stanowisku;
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, w szczególności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 3. Brak skazania w zakresie pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 4. Obywatelstwo polskie;
 5. Posiada nieposzlakowaną opinie;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. Umiejętność sprawnej obsługi komputera.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego- preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w obsłudze księgowej w samorządowych jednostkach budżetowych;
 2. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych;
 3. Znajomość programu finansowo-księgowego Progman  Finanse DDJ lub innego odpowiadającego konieczności realizacji zadań na przedmiotowym stanowisku,
 4. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz obowiązujących aktów wykonawczych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o podatku VAT i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 5. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej, znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych;
 6. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 7. Predyspozycje osobowościowe ( zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, terminowość, dokładność).
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Odpowiedzialność i nadzór nad prowadzeniem pełnej księgowości jednostki dla celów statutowych oraz dla celów raportowania zgodnie z przepisami prawa polskiego;
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową;
 5. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych oraz innych sprawozdań dotyczących działalności jednostki;
 6. Przygotowanie projektu planu finansowego;
 7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki;
 8. Nadzór i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków oraz prawidłowość ich pobierania i odprowadzania;
 10. Kontrola prawidłowości inwentaryzacji składników majątku przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
 11. Sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS, plan i sprawozdawczość z funduszu, przekazywanie naliczonego odpisu oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa;
 12. Znajomość zasad sporządzania listy płac, naliczania podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od należności objętych listą płac oraz przelewanie ich na odpowiednie konta ZUS-u, Urzędu Skarbowego;
 13. Opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego;
 14. Rozliczanie, księgowanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji cząstkowych VAT-7;
 15. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów;
 16. Rozliczanie projektów realizowanych w ramach funduszu europejskiego;
 17. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 18. Współpraca ze Skarbnikiem Miasta;
 19. Właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną;
 20. Archiwizacja dokumentacji księgowej;
 21. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należą do kompetencji głównego księgowego;
 22. Kierowanie pracą działu finansowo- księgowego oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań pracowników tego działu.
 1. Informacja o warunkach pracy:

Warunki pracy obejmujące w szczególności:

 1. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno- biurowym;
 2. Praca biurowa w budynku Ośrodka w godzinach 7.30- 15.30;
 3. Praca w zespole.
 4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mrągowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu czerwiec 2020r. był wyższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV);
 3. Podpisany kwestionariusz osobowy;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź kopia aktualnego „Zapytania
  o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia, w terminie 30 dni od zawarcia umowy o pracę, oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
  z Krajowego Rejestru Karnego;
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
 11. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 12. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze).
 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach- jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 14. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wyspiańskiego 1 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie” w terminie do dnia 10.08.2020 godz. 1200.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu do Ośrodka tj 10.08.2020 godz. 1200.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mops.mragowo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Załącznik nr 1

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MOPS w Mrągowie – tel. +48 570 449 007,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." data-cke-saved-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy94577 + '\'>'+addy_text94577+'<\/a>'; //--> , 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji (naboru na wolne stanowisko urzędnicze) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 4. dane osobowe osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu
  i zostaną umieszczone w protokole, będą przechowywane przez administratora,  przez okres 2 lat, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie przekazane do archiwum zakładowego,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów rekrutacyjnych. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa Pani/Pana w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z powyższą informacją oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacyjnym moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

 

      ………………………….
                  Podpis kandydata