Warsztat integracyjno – motywacyjny

  • Warsztat integracyjno – motywacyjny, którego celem jest np.: poznanie sposobów przeciwdziałania konfliktom, strategii rozwiązywania problemów,
    szukanie sposobów na poprawę własnej sytuacji zawodowej, dyskutowanie  na temat konsekwencji utraty pracy oraz ustalanie wspólnie wniosków.
  • W czasie realizacji kontraktów uczestnicy objęci są indywidualnym wsparciem ze strony psychologa oraz pracownika socjalnego.

Od czerwca Beneficjenci rozpoczną szkolenia miękkie: diagnozę psychologiczną, trening umiejętności społecznych i doradztwo zawodowe.  
Zajęcia mają na celu pomoc uczestnikom w odkryciu potencjału swoich możliwości, ukierunkowanie ich zawodowych predyspozycji  oraz wykształcenie umiejętności
efektywnej komunikacji interpersonalnej.

 

 ks_maj1
 ks_maj2

Projekt „Czas Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.