Ogłoszenia i komunikaty

29-12-2020
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Link do ogłoszenia o naborze

Czytaj więcej

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozważa możliwość przystąpienia
w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

MOPS rozważa wsparcie  poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.      

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 5 stycznia 2021 r. do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 89 741 34 42 lub e-mail: sekretariat@mopsmragowo.pl

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:

https://www.gov.pl/web/rodzina

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,944,ogloszenie-o-planie-wsparcia-na-2020-rok

 


Kampania Białej Wstążki
25.11.2020-10.12.2020


Termin kampanii jest związany z szesnastoma dniami przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, a kluczowe daty tego przedsięwzięcia przypadają na 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec kobiet i 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie tego, że prawa kobiet są prawami człowieka. Kampania „Biała Wstążka” jest największą na świecie kampanią mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Prowadzona jest w ponad 55 krajach. Z uwagi na zwiększone ryzyko zakażenia się wirusem SARS-Cov-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Mrągowa akcja będzie odbywała się poprzez konsultacje telefoniczne, do których serdecznie zapraszamy.

 biala wstazka


imagesdb ulotka wspieraj seniora 700x978 201028 0

 

Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów


*Cel programu
Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
*Realizator programu
Realizatorem programu dla mieszkańców Miasta Mrągowo jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie  z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 1.
*Termin realizacji programu
Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2020 r.
*Adresaci programu
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia, pozostające w domu w związku z epidemią, które nie mają możliwości za pośrednictwem rodziny lub innym sposobem zapewnić sobie dostarczenia niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona również osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.
*Realizacja wsparcia
1.Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii mogą zgłaszać potrzebę wsparcia;
-  na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr telefonu 22 505 11 11,
- bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 89 741 34 42
2.W przypadku zgłoszenia na ogólnopolską infolinię osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
3.Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem i dokonuje weryfikacji w zakresie uprawnień do skorzystania ze wsparcia
w szczególności: wieku seniora, możliwości pozyskania wsparcia od rodziny lub w inny sposób, niekorzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Pracownik ośrodka ustala datę, godzinę oraz zakres wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej .Po pozytywnej weryfikacji pracownik Ośrodka podaje dane osoby, która zgłosi się do Seniora w celu udzielenia pomocy wraz z określeniem daty
 i przybliżonej godziny. Zakupy zostaną dostarczone do 2 dni roboczych od zgłoszenia.
4.    Koszty zakupów pokrywa Senior. Po zweryfikowaniu danych osoby zgłaszającej się
w celu realizacji usługi osoba starsza przekazuje środki finansowe na realizację zakupów. Zakupy będą dokonywane w marketach, dyskontach lub innych sklepach usytuowanych najbliżej miejsca zamieszkania seniora. Po dokonaniu zakupów osoba je realizująca dokonuje rozliczenia z osobom straszą, która potwierdza dokonanie rozliczenia w formie pisemnej.

*Zasady bezpieczeństwa
1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym w szczególności uwrażliwienie na osoby podszywające się za realizatorów zadania Pracownik Ośrodka wskaże dane osoby oraz termin realizacji usługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności danych osoby zgłaszającej się w celu realizacji usługi należy nie przekazywać pieniędzy i niezwłocznie skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
2.Osoby kontaktujące się są obowiązane do ograniczenia czasu trwania kontaktu do niezbędnego minimum z zachowaniem zasad ochrony osobistej w związku ze stanem epidemii (maski ochronne i rękawiczki).
3.Osoby , które skorzystały ze wsparcia obowiązane są do każdorazowego złożenia pisemnego oświadczenia d dokonaniu rozliczenia przekazanych środków finansowych na realizację zakupów.

 

Artykuły

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

29-12-2020 Krzysztof Jabłoński

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Link do ogłoszenia o naborze

Czytaj więcej

POMOC Z BANKU ŻYWNOŚCI

24-11-2020 Krzysztof Jabłoński

OSOBY ZAINTERESOWANE POMOCĄ ŻYWNOŚCIOWĄ Z BANKU ŻYWNOŚCI (POPŻ 2020 PODPROGRAM 2020 ) I SPEŁNIAJĄCE WARUNKI KRYTERIUM DOCHODOWEGO (DO 200%) PROSZONE SĄ O KONTAKT Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM W CELU OTRZYMANIA SKIEROWANIA DO...

Czytaj więcej

POPŻ 2019 -efekty realizacji programu

24-11-2020 Krzysztof Jabłoński

PODPROGRAM 2019 – efekty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze pełnego etatu

20-11-2020 Krzysztof Jabłoński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze pełnego etatu Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, lub średnie; minimalny staż pracy: 3 lata – dla...

Czytaj więcej

Program Czyste Powietrze

16-11-2020 Krzysztof Jabłoński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie na wniosek mieszkańca Mrągowa wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego. W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. zaświadczenie o...

Czytaj więcej

Bank Żywności-dodatkowa dostawa

03-08-2020 Krzysztof Jabłoński

Bank Żywności-dodatkowa dostawa

Żywność z Podprogramu POPŻ 2019 (VI DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 800 do godziny 1300...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko– Gł. Księgowy

24-07-2020 Krzysztof Jabłoński

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy Nazwa i adres jednostki : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

Czytaj więcej

Zapraszenie do uczestnictwa w programie Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

07-07-2020 Krzysztof Jabłoński

Zapraszenie do uczestnictwa w programie Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mrągowie   Zapraszamy do uczestnictwa w programie Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie prowadzi rekrutację uczestników do programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 realizowanego...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu …

07-07-2020 Krzysztof Jabłoński

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej  w ramach realizowanego resortowego Programu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mrągowie         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie OGŁASZA NABÓRkandydatów  do świadczenia usług opieki wytchnieniowejw ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 I....

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w maju 2020

30-04-2020 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w maju 2020

Żywność z Podprogramu POPŻ 2019 (V DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 800 do godziny 1400...

Czytaj więcej

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2020

07-04-2020 Krzysztof Jabłoński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program „Opieka wytchnieniowa”...

Czytaj więcej

Społeczna Rada Seniorów: Zostańmy w domu – ale bądźmy w kontakcie

23-03-2020 Krzysztof Jabłoński

Zagrożenie związane z koronawirusem dotyczą całego społeczeństwa, niezależnie od wieku. Pamiętamy jednak, że na Warmii i Mazurach mieszka ponad 330 tysięcy osób, które przekroczyły sześćdziesiąty rok życia, dla nich ewentualna...

Czytaj więcej

Apel do osób starszych oraz przewlekle chorych.

12-03-2020 Krzysztof Jabłoński

W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z przypadkami zakażeń KORONAWIRUSEM 2019-nCoV-2 Apelujemy, aby osoby starsze oraz osoby przewlekle chore pozostawały w swoich domach. Apelujemy również do rodzin tych...

Czytaj więcej

Komunikat w związku z pandemią KORONAWIRUSA

12-03-2020 Krzysztof Jabłoński

Zwracam się prośbą do mieszkańców Miasta o ograniczenie wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.   Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikiem prosimy załatwiać telefonicznie - numery...

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w marcu 2020

21-02-2020 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w marcu 2020

Żywność z Podprogramu POPŻ 2019 (III DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 800 do godziny 1300...

Czytaj więcej

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 r.

24-01-2020 Krzysztof Jabłoński

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 107/2019 z dnia 28.10.2019 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Ustawy z dnia 29.07.2005 roku (Dz. U. z...

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w lutym 2020

21-01-2020 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w lutym 2020

Żywność z Podprogramu POPŻ 2019 (II DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 800 do godziny 1300...

Czytaj więcej

Informacja o warsztatach kulinarnych w ramach POPŻ 23.01.2020 r.

17-01-2020 Krzysztof Jabłoński

Informacja o warsztatach kulinarnych w ramach POPŻ 23.01.2020 r.

W dniu  23.01.2020 r.  odbędą się warsztaty kulinarne "Wykorzystuję - nie marnuję czyli zero waste w kuchni"   1. grupa godz. 9:00   2. grupa ...

Czytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - informacja

10-01-2020 Krzysztof Jabłoński

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - informacja

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w...

Czytaj więcej